Ανακοίνωση έκδοσης πρακτικών

Αγαπητές και αγαπητοί εισηγητές του 3ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, με θέμα «Για ένα Σχολείο που θα μας χωράει όλους»,

εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι προχωρούμε στη συλλογή κειμένων των εισηγήσεων για την Ηλεκτρονική Έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου μας.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να υποβάλετε το κείμενο της εισήγησής σας ως τις 23/06/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση sylchalk@gmail.com

Σας ενημερώνουμε ότι στα Πρακτικά θα δημοσιευτούν μόνο οι εργασίες που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των Πρακτικών, σας παρακαλούμε να αποστείλετε τις εργασίες σας ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές:

 1. Στείλτε τα κείμενα σε μορφή Word (.doc, .docx) συνολικά ως 4000 λέξεις (συμπεριλαμβάνονται βιβλιογραφία, πίνακες, κλπ., εκτός της περίληψης). Όλα τα κείμενα να συνοδεύονται από μια σύντομη περίληψη του άρθρου (70-100 λέξεις).
 2. Το ηλεκτρονικό αρχείο Wordθα είναι αποθηκευμένα με το επίθετο του/ης πρώτου/ης συγγραφέα με λατινικούς χαρακτήρες.
 3. Χρησιμοποιείτε την Times New Roman γραμματοσειρά του συστήματος, 12pt, με 1,5 διάστιχο. Σε ότι αφορά τις διαστάσεις της σελίδας κειμένου, ακολουθείστε τις «Βασικές» (“Normal”) διαστάσεις του Word. Οι αριθμοί των σελίδων θα αναγράφονται σε όλες τις σελίδες, περιλαμβανομένης και της πρώτης, στο μέσο του κάτω υποσέλιδου.
 4. Στην πρώτη σελίδα θα αναφέρονται: ο τίτλος της εισήγησης, τα ονοματεπώνυμα του/των συγγραφέα/ων μαζί με την ιδιότητα τους και email επικοινωνίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η περίληψη και το υπόλοιπο κείμενο.
 5. Ακολουθείστε στο κείμενο την ακόλουθη δομή (αριθμημένες ενότητες και υποενότητες, κεφαλίδες, υποσέλιδα, παραπομπές) και μορφοποίηση (bold, italics) σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθεί:
 1. 1.Εισαγωγή
 2. 2.Τίτλος ενότητας
 3. 2.1Τίτλος Υποενότητας
 4. 2.2Τίτλος Υποενότητας
 5. 2.3 ….
 6. 3.Τίτλος Ενότητας
 7. 3.1. Τίτλος υποενότητας
 8. 3.2. ……

…………….

Σημειώσεις

Βιβλιογραφία

 1. Αν υπάρχουν σημειώσεις, αυτές θα πρέπει να καταχωρηθούν ως «Σημειώσεις τέλους» και όχι ως υποσημειώσεις σε κάθε σελίδα
 2. Η βιβλιογραφία (καθώς και οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειμένου) να είναι σύμφωνα με το ΑPA, 6η έκδοση (βλ. Παράρτημα)
 3. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι αριθμημένες και συγκεντρωμένες σε ξεχωριστό συμπιεσμένο αρχείο (μορφής .zip, .rar, ή .7z). Μέσα στο κείμενο τοποθετήστε στη θέση που θέλετε να μπει η φωτογραφία, το κείμενο της λεζάντας και τον αριθμό της φωτογραφίας. Ελάχιστη ανάλυση φωτογραφιών: 300 dpi, σε μορφή .tiff, .jpg, .eps, .jpeg.
 4. Για τα διαγράμματα ισχύει ό,τι και με τις φωτογραφίες.
 5. Οι πίνακες θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο κείμενο με την ίδια γραμματοσειρά του κειμένου και να μην ξεφεύγουν από τα περιθώρια της σελίδας.
 6. Εφόσον φωτογραφίες, διαγράμματα, πίνακες, κ.λπ., έχουν πνευματικά δικαιώματα και θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη νόμιμη δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση σχημάτων, φωτογραφιών, διαγραμμάτων ή πινάκων που λαμβάνονται από βιβλιογραφική πηγή, θα πρέπει να γίνεται κάτω από το αντικείμενο (σε δεξιά στοίχιση) η ενδοκειμενική αναφορά και η πηγή θα πρέπει να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.

Σας ενημερώνουμε ότι τα κείμενα που θα υποβληθούν χωρίς να πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές θα επιστρέφονται στον, στη/στους/στις συγγραφέα/εις, για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Τα κείμενα θα υποβληθούν σε διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον, τη/τους/τις συγγραφέα/εις να προχωρήσουν σε βελτιωτικές αλλαγές πριν τη δημοσίευση.

Παράρτημα

Η βιβλιογραφία θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες (δείτε στα εγχειρίδια APA 6, αν χρειαστεί, περιπτώσεις που δεν αναφέρονται παρακάτω):

Α. Για τις αναφορές εντός του κειμένου:

 • Για τις αναφορές μέσα στο κείμενο απαιτείται η αναγραφή σε παρένθεση του επιθέτου του συγγραφέα της αντίστοιχης μελέτης, συνοδευόμενου από κόμμα και ακολουθούμενο από τη χρονολογία της δημοσίευσης (π.χ. Κασσωτάκης, 2016).
 • Εάν υπάρχουν δύο συγγραφείς αναγράφονται τα επίθετα και των δύο (π.χ. Κασσωτάκης & Φλουρής, 2015). Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι των δύο, τότε σημειώνεται μόνο το επίθετο του πρώτου και ακολουθεί επί Ελλήνων το: κ.ά. και επί ξένων το: et al. (π.χ. Κασσωτάκης κ.ά., 2014, ΜacBeath et al., 2002). Σε περίπτωση κατά την οποία στην ίδια παρένθεση σημειώνονται περισσότερες της μιας βιβλιογραφικές αναφορές, τότε αυτές τίθενται σε αύξουσα χρονολογική σειρά και μετά τη χρονολογία καθεμιάς, πλην της τελευταίας, τίθεται άνω τελεία (π.χ. Scriven, 1970 Bloometal., 1971).
 • Αν κάποιο απόσπασμα λαμβάνεται από άλλη δημοσίευση αυτολεξεί, αυτό γράφεται μέσα σε εισαγωγικά με πλάγια γράμματα και μέσα σε παρένθεση σημειώνεται το όνομα του συγγραφέα και η χρονολογία, η οποία ακολουθείται από άνω και κάτω στιγμή (:) και τον αριθμό της σελίδας του βιβλίου ή του περιοδικού ή τις ιστοσελίδας -αν υπάρχει αρίθμηση- από την οποία έχει ληφθεί το απόσπασμα (π.χ. Κασιμάτη, 2010: 33). Αποσπάσματα άνω των 40 λέξεων μπαίνουν σε παράγραφο με εσοχή, πάλι εντός εισαγωγικών με πλάγια γράμματα και ακολουθούνται από την αναφορά εντός παρενθέσεως σύμφωνα με τα παραπάνω.

Β. Για τις αναφορές στην ενότητα «Βιβλιογραφία»:

 • Για βιβλία και συλλογικούς τόμους:
  • Κακανά, Δ.-Μ. (2015). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΑΕ. (Β’ εκδ).
  • Tobin, K., & Kincheloe, J. (2006). Doing educational research. Rotterdam: Sense
 • Για άρθρα:
  • Gregoriadis A., Papandreou M., & Birbili M. (2018). Continuing professional development in the Greek early childhood education system. Early Years. AnInternational Research Journal, 38(3), 271-285.
 • Για κεφάλαια σε βιβλία:
  • Κασσωτάκης, Μ. (2010). Οι κύριες αλλαγές του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών κατά τη δεκαετία του 1990. Στο: Ι. Πυργιωτάκης, & Β. Οικονομίδης, (Επιμ.), Περί Παιδείας διάλογος (σσ.134-165). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρή-της/Π.Τ.Δ.Ε.
  • Mulligan, J., & Vergnaud, G. (2006). Research on children’s early mathematical development. In A. Gutierez & P. Boero (Eds.), Handbook of research on the psychology of mathematics education. Past, present, future (pp. 117-146).Rotterdam, Taipei: Sense Publishers.
 • Για μετάφραση:
  • Αρντουέν, Ι. (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο (Μ. Καρρά, Μτφρ.). Αθήνα: Νεφέλη.
  • Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Travers, J. (2008). Εκπαιδευτικήψυχολογία (Μ. Σόλμαν & Φ. Καλύβα, Μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg.
 • Για πηγές από το Διαδίκτυο:
  • Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Curent Research in Social Psychology, 6(9). Retrieved on 26/4/2019 from http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm
  • EΛΣTAT(2016). Η Ελλάδα σε αριθμούς.   Ανακτήθηκε   στις 26/4/2019 από   την   ιστοσελίδα: http://gr/documents/20181/1515-741/GreeceInFigures_2016Q2_pdf/b5554738-1829-4d4e-8b75-53b631b016fc
 • Η βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό ως εξής:
  • Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.